Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Polityka Prywatności firmy Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski oraz serwisu www.techmark.com.pl

 

DEFINICJE

1. SERWIS- strona internetowa Usługodawcy pod adresem www.techmark.com.pl, na której Usługodawca zamieszcza teksty i inne materiały o charakterze informacyjnym dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są autorstwa Usługodawcy. Wszelkie kopiowanie i powielanie treści zamieszczonych w Serwisie wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.

2. ADMINISTRATOR DANYCH, USŁUGODAWCA- firma Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j., adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-000-22-12 , REGON 470513221, adres poczty elektronicznej: techmark@techmark.com.pl, numer telefonu: +48 42 712 17 95.

3. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kontaktuje się z Administratorem bezpośrednio w siedzibach firmy, telefonicznie, faxem, e-mailem lub korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną (wypełniając Formularz Kontaktowy, bądź Newslettera) i w ten sposób dobrowolnie podaje Administratorowi swoje dane osobowe w określonym celu.

4. USŁUGA- Usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) lub podejmowanie innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. STRONA- Usługodawca oraz Usługobiorca, między którymi doszło do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą internetową.

6. FORMULARZ KONTAKTOWY- udostępniony przez Serwis Formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysłać wiadomość na skrzynkę e-mailową Usługodawcy, zapisać się na Newsletter, bądź prosić Usługodawcę o kontakt telefoniczny . Dane podane w tym Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.

7. NEWSLETTER- elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera zawierającego informacje o charakterze marketingowym.

8. KODEKS CYWILNY- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.).

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI- zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców Usługodawcy.

10. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług świadczonych przez Leszka Ogłozę oraz Sławomira Zdziechowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp. j.” wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-000-22-12, REGON 470513221. Adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz sposób ich przetwarzania.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

II. DANE OSOBOWE


1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis http://techmark.com.pl/ ułatwiał każdemu użytkownikowi bezawaryjne korzystanie z niego. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników naszej strony informujemy, że poruszając się po stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.


2. Użytkownik podając Usługodawcy dobrowolnie swoje dane w Formularzu kontaktowym, przy zapisywaniu się na Newsletter, wysyłaniu wiadomości e-mail, telefonicznie lub w inny sposób, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem podjęcia przez Usługodawcę czynności, o które wystąpił Użytkownik. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi wykonanie usług, które ich dotyczyły.

 

III. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane :
a) W celu realizacji usług, na których wykonanie Użytkownik wyraził zgodę dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści tej zgody oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Działania te mogą dotyczyć wysyłania ofert handlowych, realizacji zamówień, wystawiania faktur VAT, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, w tym również w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (Newsletter, Formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny), obsługi reklamacji.
b) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty, z którymi Usługodawca zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanymi np. z:
– transakcjami dokonywanymi drogą elektroniczną (e- mail),
– wysyłką zamówień,
– dochodzeniem roszczeń i ich zabezpieczeniem,
– archiwizacją danych i dokumentowaniem dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,
– przygotowywaniem wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju Serwisu (w tym celu automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin Serwisu, adresy IP Użytkowników, nazwy domeny, typy przeglądarek, typ systemu operacyjnego, itp.,

– przygotowywaniem ofert handlowych i materiałów reklamowych dla Użytkowników.

 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zawartej z Użytkownikiem Umowy, realizowanej transakcji handlowej oraz innych działań związanych z wykonywaniem czynności, o które wnioskował Użytkownik do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych.

2. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator będzie je nadal przetwarzał w przypadku konieczności:
a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego,
b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umów oraz dostaw i sprzedaży towarów lub usług,
c) zapobiegania oszustwom i nadużyciom,
d) gdy o dane wystąpią upoważnione do tego podmioty publiczne,

jednak nie dłużej niż przez 15 lat.

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Odbiorcami powierzonych Administratorowi danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Usługodawcy.

2. Powierzone Usługodawcy dane osobowe mogą być przekazywane:
a) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych Użytkowników na podstawie przepisów prawa,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do wykonywania Umowy,
c) firmom wykonującym usługi dla Usługodawcy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. operatorom pocztowym, kurierom, bankom, firmom windykacyjnym, kancelariom.

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wysyłając taką informację na adres techmark@techmark.com.pl.

2. Każdą z wyrażonych zgód (dotyczącą zapisania do Newslettera, wypełnienia Formularza Kontaktowego) Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych zaleca się wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

3. Na postępowanie Usługodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. PROFILOWANIE


1. Usługodawca stosuje profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe (śledzenie historii odwiedzin stron przez Użytkowników) w celu optymalizacji swoich usług, Serwisu oraz dostosowania, wyświetlania i wysyłania Użytkownikom treści i materiałów najbardziej dla nich przydatnych, a także w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Usługodawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

VIII. POLITYKA COOKIES


1. Serwis techmark.com.pl automatycznie zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu (np. adres IP, typ przeglądarki, aktywność na stronie, historia wyszukiwanych haseł itp.).


2. Gromadzenie i przechowywanie informacji o Użytkownikach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez nich zgodą. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być przez Użytkownika w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora.


3. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu. Pliki te zbierają różnego rodzaju informacje o Użytkowników odwiedzających nasz Serwis, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych.


4. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania Użytkowników. W takim przypadku w zakresie ochrony danych osobowych będą mieć zastosowanie postanowienia Polityki prywatności Serwisu.


5. Informacje zapisane za pomocą plików cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w celach reklamowych, statystycznych oraz informacyjnych. Dzięki nim Usługodawca zapoznaje się z preferencjami Użytkowników Serwisu celem jak najlepszego dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników np. poprzez wysyłanie Newsletterów spersonalizowanych pod kątem preferencji Użytkownika, czy wyświetlania reklam produktów stosownie do zainteresowania Użytkowników odwiedzających Serwis.


6. Pliki cookies umieszczane w Serwisie są również stosowane do współpracy w zakresie prowadzenia działalności marketingowej z podmiotami trzecimi. Na potrzeby omawianej współpracy przeglądarka wykorzystywana przez użytkowników Serwisu będzie zapisywać również inne pliki cookies, które pochodzą od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Maja one zapewnić Użytkownikom jedynie te reklamy, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.


7. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki cookies:
a. Doubleclick by Google, (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone)
b. Facebook Inc., (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone);
c. Google Analytics (Google LLC1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone);

8. Wykorzystanie powyższych narzędzi odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych określonymi przez te podmioty dostępnymi na ich stronach internetowych.


9. W ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, w każdej chwili może on dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Brak zmiany ustawień w przeglądarce internetowej przez Użytkownika dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz jego zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie z Serwisu.

 

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Serwis techmark.com.pl będzie informować na stronach Serwisu.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Serwis techmark.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail techmark@techmark.com.pl.

 

Ostatnia aktualizacja dn. 08.06.2018 r.